rozesláno ve dnech 23.7. a 24.7.2018

Okresnímu soudu v Prachaticích                                                

Pivovarská 3

383 18 Prachatice

 

 

 

Věc: Shrnutí problému. Podání žaloby na obnovu řízení.

 

 

Z obsahu soudního spisu je zřejmé, že celá tato kauza započala v roce 2005 z popudu jakéhosi synka bohatých rodičů (Marek Ashermann), který se rozhodl, že se pokusí získat mé nemovitosti pro sebe. O tomto uzavřel s bývalou majitelkou Růženou Chalupovou dokonce tzv. Smlouvu o smlouvě budoucí.

 

Celé soudní řízení je zatíženo ze strany soudů množstvím podivných počinů a úvah, z nichž některé jsou dost možná až za hranou zákona. Teoreticky vzato, jsou soudy nezávislé a vše by se snad mohlo schovat za deklarované heslo jejich nezávislosti.

 

Nyní se však pokusím ve velmi stručném shrnutí poukázat na některé záležitosti, jež se zcela vymykají úsloví, které soudy ve svých usneseních tak rády používají a sice, že závěry jejich kolegů soudců jsou zcela logické.

 

Od samého počátku mnohaletých sporů o nemovitosti (primární žaloba byla podána v r. 2005) jsem průběžně tvrdil, že písemnou kupní smlouvou ze dne 25.5.2002 jsem nabyl od R. Chalupové předmětné nemovitosti za cenu 430 000Kč a následně jsme uzavřeli Dohodu o zaplacení kupní ceny, jež v sobě zahrnovala vedle ceny za nemovitosti i částku za věci movité, jejichž převod jsme uskutečnili na základě ústní smlouvy. Tato dohoda také obsahuje ujednání o způsobu úhrady celkové částky.

 

Protistrana až do posledního jednání namítala, že věci movité nebyly vůbec předmětem prodeje.

 

Navzdory těmto prohlášením a všem provedeným důkazům, vykonstruoval Krajský soud v Č. Budějovicích jakousi „třetí variantu“, kdy svůj rozsudek vystavěl na bázi svého „přesvědčení“ - cit. z předmětného rozsudku (č.j. 7Co480/2010-, str. 7, odst. 1.) - „..má za prokázané, že žalobce a R. Chalupová uzavřeli  "JEDINOU KUPNÍ SMLOUVU, JEJÍMŽ PŘEDĚTEM BYLY NEMOVITOSTI SE VŠEMI VĚCMI, KTERÉ SE V NICH NACHÁZÍ“.

 

K tomu dlužno podotknout, že důkazní argumentaci ke svému rozsudku si KS sám uměle vykonstruoval a tato je zcela nerealistická. Žádný z účastníků řízení nikdy ani v sebemenším náznaku netvrdil, ani nepřinesl důkaz o tom, že by skutečnosti byly postaveny tak, jak má za prokázané KS.

 

Na tomto místě je třeba také zdůraznit fakt, že předmětní svědci, o jejichž výpovědi KS svůj rozsudek opírá, nebyli přítomni realizaci vlastního smluvního koncensu mezi dotčenými účastníky smluvních ujednání.

 

VÝŠE UVEDENÁ KRAJSKÝM SOUDEM UMĚLE VYTVOŘENÁ „TŘETÍ VARIANTA“ JE TAKÉ V PŘÍKRÉM ROZPORU S PÍSEMNOU KUPNÍ SMLOUVOU ZE DNE 25.5.2002 (JEŽ MÁ SOUD ZA JEDINOU UZAVŘENOU, KTEROU NEJSOU MOVITÉ VĚCI NIKTERAK DOTČENY).

 

 

Také listinný důkaz „Přepis nahrávky hovoru..“, jež je součástí spisu a jehož zákonnost i autenticita je stvrzena účastnickou výpovědí svědkyně Vaňáčové, ukazuje ve svém druhém odstavci, že se oba účastníci smluvních ujednání zcela autonomně vyjadřují, že movité věci v písemné kupní smlouvě nefigurují. Dále lze z tohoto spolehlivě dovodit, že prodej movitých věcí byl realizován ústní dohodou, jež reflektovala ujednání dle kupní smlouvy, že prodávající bude chalupu ještě deset roků užívat a poté mi ji předá i s veškerými movitými věcmi, čili „jak to leží  běží“ (což bylo zrealizováno). 

Jestliže movité věci v písemné kupní smlouvě nefigurují, R. Chalupová prodej movitých věcí popírala a soud vzal za prokázané, že k jejich prodeji došlo, mohlo se tak stát pouze na základě ústní dohody, která se pak promítla v celkové částce uvedené v Dohodě o zaplacení kupní ceny.

 

K průběhu soudního řízení jen připomínám, že v okresním kole soud mojí žalobě vyhověl, přičemž uzavřel, že kupní smlouva protistrany je neurčitá a tedy neplatná. Odvolací KS v Českých Budějovicích v období tří let prováděl dle jeho vyjádření rozsáhlé dokazování. Toto dokazování však probíhalo v rovině, jež nebyla soudem nalézacím nikdy dotčena. Bylo tedy nezákonné. Navíc mi svým svérázným postupem KS rovněž znemožnil jakkoliv se v rámci řádných opravných prostředků bránit. Vezmu-li v potaz jeho vykonstruovanou, výše uvedenou „třetí variantu“, lze konstatovat, že mě svým naprosto nepředvídatelným rozsudkem knokautoval svou podpásovou ranou nikoli protivník, ale sám rozhodčí!

 

Dle mého názoru, nemá smysl rozebírat veskrze tristní výsledky soudních jednání ohledně Žaloby na obnovu řízení podanou dne 30.10.2015. Celá tato mašinérie je temným soumrakem našeho soudnictví.

 

 

 

Věc: Žaloba na obnovu řízení ve věci samé, proti rozsudku KS v Českých Budějovicích ze dne 14.9.2016, sp. zn. 7Co1462/2016-861 a sp. zn. 7Co480/2010 ze dne 21.11.2014

 

 

Žalobce: Zdeněk Palica, nar. 29.7.1959, bytem Studenec 9, 384 73 Stachy

Žalovaný: Jaroslav Hradský, nar. 21.6.1955, bytem Pasovská 318/60, 385 01 Vimperk

 

Protože zákon zjevně neuvažuje, že by mohlo dojít, až k takovým absurditám, jako v předmětné kauze, bude-li to nutné, žádám v rámci uplatnění práva na spravedlivý proces o prodloužení lhůty k žalobě o dobu, po kterou probíhalo rozhodování o obnově řízení, protože jsem zcela legitimně očekával, že obnova řízení bude povolena, a nepátral po jiných řešeních. Analogické srovnání se uplatňuje v §235 bod (2). K tomu uvádím, že žaloba na obnovu řízení byla podána ke dni 30.10.2015 a dne 14.9.2017 vydal NS usnesení o zamítnutí Žaloby na obnovu řízení.

 

V zákonné lhůtě tedy napadám v záhlaví uvedené rozsudky do všech výroků, napadám je tedy jako celek.

 

Čestně prohlašuji, že předkládám nové důkazy, které jsem bez své viny nemohl použít v původním řízení (stejně tak, jako je nesmyslné tahat s sebou v parném létě lyže, abych zvládal sněhovou kalamitu, když soud prohlásí, že tato nastala) a tyto lze provést, když nemohly být zcela objektivně provedeny v původním řízení.

 

O důvodu obnovy řízení jsem se dozvěděl dne 23.4.2018, kdy mi k mému dotazu byla poštou doručena z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj informace o zaplacení daně z převodu nemovitostí, podle které je ZCELA VYLOUČENO, ŽE BY SE KUPNÍ SMLOUVOU ZE DNE 25.5.2002 PŘEVÁDĚLY I VĚCI MOVITÉ. COŽ JE V PŘÍKRÉM ROZPORU S VÝŠE UVEDENOU KS UMĚLE VYKONSTRUOVANOU „TŘETÍ VARIANTOU“. Kopii této informace zasílám v příloze.

 

Další pátrání o důvodu obnovy řízení mě přivedlo k MUDr. Vladislavu Bartákovi, Ph.D., když ten mi dne 29.4.2018 sdělil, že jsou mu známy skutečnosti ohledně smluvních ujednání mezi mnou a

R. Chalupovou (viz. Čestné prohlášení ze dne 30.4.2018, které předkládám v příloze).

 

Celá soudní mašinérie postavená na základě KS uměle vykonstruovaného rozsudku na mne dopadá s takovou razancí, že se potácím mezi životem a smrtí (např. OS nepravomocně rozhodl o vyklizení nemovitosti, viz. spis OS v Prachaticích).

 

Důrazně proto žádám o okamžitý odklad vykonatelnosti rozsudku KS v Českých Budějovicích ze dne 21.11.2014 sp. zn. 7Co480/2010 i rozsudků následných, neboť ve svém souhrnu vykazují prvky uměle vykonstruovaného vyvlastnění, pošlapání lidské důstojnosti a ve své podstatě hraničí s výkonem justiční vraždy.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a celé absurditě soudní mašinérie, jakož i ke skutečnosti, že judikatura NS i ÚS z tohoto případu by měla sloužit jako vzorová pro rozhodování obdobných případů, žádám aby zvítězil zdravý rozum a soud obnovu řízení povolil.

 

 

 

PŘÍLOHY:

 

Kopie poskytnutí informace z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Kopie čestného prohlášení MUDr. Vladislava Bartáka, Ph.D.

 

 

 

Ve Studenci, 22.7.2018                                                

                          

                                                                                                                                                                        Zdeněk Palica

                                                                                                                                                                        Studenec 9

                                                                                                                                                                        384 73 Stachy

 

                                                                                                         

ROZDĚLOVNÍK:

 

Předseda Nejvyššího soudu ČR

Předseda Ústavního soudu ČR

Ministr spravedlnosti

Ombudsman

Český helsinský výbor

Amnesty International

Transparency International

Liga lidských práv

ALIANCE národních sil

Spolek Šalamoun

Svobodný vysílač CS

FOLLOW US:

  • Google+ B&W
  • Facebook B&W
  • LinkedIn B&W

© 2018 by Funeral Home Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now